Microsoft Dynamics 365 Business Central
Algemene voorwaarden

Verkoop- en leveringsvoorwaarden van Master it Training BV

Algemene voorwaarden Master IT

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 

 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Master it Training BV (hierna te noemen Master IT), op alle tussen Master IT en opdrachtgever gesloten overeenkomsten, alsmede op alle (rechts-) handelingen ter voorbereiding c.q. ter uitvoering daarvan.
1.2 De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden of bedingen van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
1.3 Wijzigingen van c.q. aanvullingen op deze voorwaarden en/of de overeenkomst zijn alleen van kracht indien en voor zover deze door Master IT schriftelijk worden bevestigd.
1.4 Alle vormen van (IT-)trainingen/opleidingen/cursussen/certificering en andere instructievormen zullen in het hiernavolgende gemakshalve worden aangeduid met “trainingen”.

 1. Totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes geschieden geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.2 Elke aanbieding of offerte vervalt in ieder geval indien zij niet binnen 1 maand schriftelijk is geaccepteerd.
2.3 Het enkel uitbrengen van een prijsopgave, begroting, of soortgelijke mededeling kan niet gelijkgesteld worden aan een bindende aanbieding of offerte en kan Master IT derhalve niet verplichten tot het sluiten van een overeenkomst.
2.4 Een overeenkomst van opdracht komt tot stand door een schriftelijk akkoord van Opdrachtgever (via e-mail). Ook komt een overeenkomst van opdracht tot stand indien opdrachtgever zich via de website van Master IT inschrijft voor een training en de inschrijving door Master IT via e-mail wordt bevestigd. Voorts wordt hoe dan ook de overeenkomst van opdracht geacht te zijn overeengekomen op het moment waarop Master IT met de uitvoering van die opdracht een aanvang heeft gemaakt.

 1. Aanmeldingen voor trainingen

3.1 Aanmeldingen voor trainingen dienen schriftelijk per e-mail te geschieden en dienen door Master IT minimaal 10 dagen voor aanvang van de training te zijn ontvangen.
3.2 Eerst indien (en voor zover) Master IT de deelname van opdrachtgever aan een training schriftelijk bevestigt, ontstaat er een recht voor opdrachtgever op die betreffende training of een vervangende training.
3.3. Voor aanmeldingen voor trainingen geldt dat ze door Master IT op volgorde van binnenkomst in behandeling worden genomen.

 1. Annulering en verzetting

4.1 Indien Opdrachtgever een particulier is heeft Opdrachtgever gedurende 14 dagen na het sluiten van een Overeenkomst het recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Geen recht op ontbinding bestaat als de cursus en/of dienst zal aanvangen of is aangevangen voordat de termijn van 14dagen is verstreken.

4.2 Annulering van een training is alleen mogelijk indien het verzoek schriftelijk (per e-mail) ingediend wordt bij Master IT. Een training kan tot 30 dagen voorafgaand aan de eerste trainingsdag kosteloos geannuleerd worden. Indien het schriftelijke verzoek tot annulering door Master IT ontvangen wordt binnen 30 tot 14 dagen voor aanvang dan is opdrachtgever verplicht 50% van het totale verschuldigde factuurbedrag aan Master IT te voldoen.
4.3 Bij annulering vanaf 14 dagen tot 1 dag voorafgaand aan de eerste trainingsdag kan een training/opdracht worden geannuleerd maar dient opdrachtgever 100% van het verschuldigde factuurbedrag te voldoen.
4.4 Indien de cursist om welke reden dan ook niet op de ingeplande (virtuele) trainingsdag(en) verschijnt dient ook 100% van het verschuldigde factuurbedrag te worden voldaan. Het recht op deze trainingsdag(en) komt hier dan ook direct mee te vervallen. In het geval van het Infinity product zal er een bedrag van €200 per gemiste trainingsdag in rekening worden gebracht.
4.5 Verschuiving van een training naar een andere datum is mogelijk onder de volgende condities. Indien het schriftelijke verzoek door Master IT ontvangen wordt 14 dagen of meer voor aanvang van de betreffende training dan zullen geen kosten aan Master IT verschuldigd zijn. Indien het schriftelijke verzoek door Master IT ontvangen wordt binnen 14 tot 7 dagen voor aanvang van de betreffende training wordt 25% van het verschuldigde totale trainingsbedrag berekend. Indien de schriftelijke opzegging nog later wordt ontvangen wordt 50% van het totale totale trainingsbedrag gefactureerd. Op de dag van de training zelf kan niet meer worden geannuleerd of verschoven. In het geval van het Infinity product zal er een bedrag van €200 per trainingsdag in rekening worden gebracht.
Na het indienen van het schriftelijke verzoek dient de training binnen een half jaar opnieuw ingepland te zijn. Indien de training niet opnieuw binnen een half jaar ingepland wordt dan zullen er alsnog verzettingkosten á 50% van het totale trainingsbedrag in rekening worden gebracht.
4.6 Een eenmaal verschoven training kan niet nogmaals verschoven, noch geannuleerd worden. Annuleringen en verschuivingen kunnen alleen schriftelijk worden opgegeven en het moment van ontvangst door Master IT geldt als moment van verschuiving of annulering.
4.7 Opdrachtgever mag te allen tijde vervangers voor reeds ingeschreven cursisten aanwijzen. Indien er al lesmateriaal verstrekt is dan dient dit onderling overgedragen te worden aan de vervangende cursist. Het Infinityproduct vormt hierop een uitzondering en is persoonsgebonden.
4.8 Het staat Master IT te allen tijde vrij om een training te annuleren, of te verschuiven naar een andere datum, zonder dat Master IT tot enige vergoeding verplicht zal zijn dan de terugbetaling van het betaalde tarief in het geval van annulering. Eventuele terugbetalingen vanuit Master IT vinden plaats binnen 30 dagen. Master IT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele kosten of schade voor deelnemer of diens organisatie veroorzaakt door annulering / wijziging. Het staat Master IT vrij om de locatie van uitvoering te wijzigen naar een andere fysieke locatie, of een volledig Virtuele training. Bij wijziging naar een andere fysieke locatie zal de extra enkele reisafstand nooit meer dan 100 km zal bedragen.

 1. Tarieven

5.1 Voor alle door Master IT aangeboden trainingen (en overige diensten) gelden de afgesproken tarieven. Deze tarieven zijn echter gebaseerd op de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden.
5.2 Alle benoemde prijzen in de communicatie van Master IT zijn exclusief BTW.

 1. Betaling

6.1 Opdrachtgever zal de hem in rekening gebrachte bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum aan Master IT voldoen. Alle aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder inhouding worden voldaan. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening. Opdrachtgever heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Master IT op te schorten.
6.2 Door het enkel verstrijken van bovengenoemde betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van Master IT op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
6.3 Opdrachtgever is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende handelsrente, vermeerderd met een opslag van 3%.
6.4 Vanaf het moment van het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever jegens Master IT verplicht de buitengerechtelijke (incasso-)kosten volledig te vergoeden. De door opdrachtgever te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 500,–, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting. Ieder bedrag dat van opdrachtgever wordt ontvangen zal allereerst strekken tot voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten.
6.5 Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Master IT medewerking te verlenen aan het stellen van een deugdelijke zekerheid voor de betaling van de (openstaande) facturen.
6.6. Indien Opdrachtgever een particulier of stichting betreft is zij verplicht het volledige factuurbedrag jegens Master IT te voldoen voorafgaand aan de eerste trainingsdag. Uitleveren van lesmateriaal kan tevens pas geschieden nadat het volledige factuurbedrag is voldaan.

 1. Klachtenprocedure

7.1 Master IT heeft een klachtenprocedure ingesteld. Deze klachtenprocedure is onderaan deze pagina te vinden.

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 Master IT is uitsluitend aansprakelijk voor schade van opdrachtgever welke het rechtstreekse gevolg is van een aan Master IT toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de voor haar uit de uitvoering van de opdracht voortvloeiende verplichtingen, zulks met uitsluiting van het bepaalde in artikel 407 lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
8.2 Indien bovenomschreven beperking om welke reden dan ook rechtens toepassing mist, heeft te gelden dat de aansprakelijkheid van Master IT beperkt is tot een maximum van éénmaal het bedrag van de prijs, die door Master IT aan opdrachtgever in rekening is gebracht voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of grove onzorgvuldigheid van Master IT.
8.3 Master IT is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of grove onzorgvuldigheid van Master IT.
8.4 Master IT is steeds bevoegd de schade van opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe opdrachtgever alle medewerking zal verlenen. Opdrachtgever vrijwaart Master IT voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door Master IT uitgevoerde opdracht, indien en voor zover Master IT daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel niet jegens opdrachtgever aansprakelijk is.
8.5 De in de voorgaande leden neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Master IT bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden, die hierdoor een rechtstreeks beroep op die aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen doen.                                                                                                                          8.6 Indien trainingen of examens vervallen of vervangen worden door andere trainingen of examens kan Master IT hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Eventuele bijkomende kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 1. Intellectuele eigendom

9.1 Opdrachtgever krijgt geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de trainingen en overige diensten, dan wel de ter beschikking gestelde materialen, zulks ongeacht de vraag of die intellectuele eigendomsrechten bij Master IT danwel bij een ander berusten.
9.2 Master IT verklaart dat naar haar beste weten de trainingen en overige diensten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan Master IT zo nodig de desbetreffende trainingen en overige diensten vervangen of wijzigen, danwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Opdrachtgever heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.
9.3 Opdrachtgever zal Master IT onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de trainingen en overige diensten. Alsdan is Master IT bevoegd daartegen mede namens opdrachtgever verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te treffen, danwel met die derde een minnelijke regeling te treffen. In alle gevallen zal opdrachtgever Master IT zijn optimale medewerking verlenen.

 1. Verzuim en ontbinding

10.1 Bij verzuim van opdrachtgever of in een van de in artikel 10.2 genoemde gevallen is Master IT bevoegd tot opschorting van de uitvoering van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks te harer keuze.
10.2 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) opdrachtgever, zullen alle overeenkomsten per direct worden geacht te zijn ontbonden, tenzij Master IT binnen een redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de overeenkomst te verlangen.
10.3 Het bepaalde in de artikelen 10.1 en 10.2 doet niet af aan de overige rechten van Master IT op grond van de wet en de met opdrachtgever gesloten overeenkomst.
10.4 Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (i) 10.1 of (ii) 10.2, zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van Master IT op opdrachtgever uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) en (ii) alle overige vorderingen van Master IT op opdrachtgever onmiddellijk en in het geheel opeisbaar. Ook is Master IT gerechtigd – indien mogelijk – de betreffende producten terug te nemen. In verband daarmee zullen Master IT en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van de opdrachtgever te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. Opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Master IT in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.

 1. Overmacht

11.1 Indien Master IT door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie.. Master IT zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis stellen van de overmachtsituatie.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Master IT onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Master IT kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: oorlog, onlusten, overstroming, brand, stakingen, uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de productie bij Master IT of haar toeleveranciers, problemen bij het eigen of door derden verzorgde transport, devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen, maatregelen van enige overheidsinstantie, het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, ongevallen, ziekte en computerstoringen; dit alles zowel bij Master IT als op de (andere) locatie waar de training plaatsvindt.
11.3 Duurt de overmachtsituatie 7 dagen of langer, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt. Wanneer er door Master IT een vervangende oplossing wordt geboden vervalt het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
11.4 In geval van overmacht heeft opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Master IT als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
11.5 In geval van overmacht zal Master IT al het redelijkerwijs mogelijke ondernemen om de effecten van de overmachtsituatie voor opdrachtgever te minimaliseren.

 1. Ziekte van trainer / consultant

12.1 Bij ziekte en/of verhindering van een trainer zal Master IT binnen 48 uur voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen.
12.2 Indien vervanging binnen de gestelde termijn niet mogelijk blijkt te zijn, zal Master IT opdrachtgever hiervan binnen 24 uur op de hoogte stellen en is artikel 11 van toepassing.
12.3 Indien Master IT binnen 48 uur voor gelijkwaardige vervanging zorg draagt is artikel 11 niet van toepassing en kan opdrachtgever geen recht doen gelden op vergoeding van schade, rente en kosten en/of korting op of vermindering van de overeengekomen vergoeding. Dit artikel gaat boven de eventuele terugbetalingsregeling van artikel 4 hierboven.

 1. Elektronische post (e-mail) en elektronisch dataverkeer

13.1 Tenzij partijen anders overeenkomen, zal de communicatie (verzenden en ontvangen van berichten al dan niet voorzien van bijlagen) tussen opdrachtgever en Master IT in het kader van (de uitvoering van) de opdracht (tevens) kunnen plaatsvinden door middel van elektronische post. Die communicatie geschiedt onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:
a. Met uitzondering van de overeenkomst die tot stand komt door de elektronische inschrijving door opdrachtgever, nadat de inschrijving per email door Master IT is bevestigd, is het verzenden en ontvangen van berichten door middel van elektronische post uitsluitend bedoeld voor het uitwisselen van informatie en niet voor het uitwisselen van tot de andere partij gerichte wilsverklaringen, met uitzondering tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;
b. een door middel van elektronische post verzonden bericht wordt geacht te zijn ontvangen door de geadresseerde, indien de afzender (door middel van elektronische post) een bevestiging van ontvangst van het bericht door de geadresseerde heeft ontvangen of haar anderszins van ontvangst van het bericht door de geadresseerde blijkt;
c. ingeval van twijfel omtrent de juistheid of volledigheid van een door middel van elektronische post ontvangen bericht, is de inhoud van het door Master IT verzonden bericht bepalend.
13.2 Master IT staat niet in voor de juiste, volledige en/of tijdige overbrenging van een door middel van elektronische post verzonden bericht.
13.3 Master IT zal redelijkerwijs van haar te verlangen maatregelen nemen om te voorkomen dat derden kennis kunnen nemen van de inhoud van door middel van elektronische post verzonden berichten en eventuele daarbij behorende bijlagen, maar kan niet ervoor instaan dat derden daarvan geen kennis kunnen nemen, zodat Master IT geen aansprakelijkheid aanvaardt voor schade als gevolg van kennisneming van de inhoud van die berichten en eventuele daarbij behorende bijlagen door derden.
13.4. Indien de uitvoering van de opdracht (tevens) geschiedt met behulp van elektronisch dataverkeer, zal Master IT redelijkerwijs van haar te verlangen maatregelen nemen om te voorkomen dat bij het verzenden of ontvangen van gegevens, zowel in de verhouding tot opdrachtgever als in de verhouding tot derden, storing of vertraging dan wel verminking of wijziging van gegevens optreedt. Master IT heeft echter geen invloed op de datacommunicatiemiddelen en/of computersystemen door middel waarvan het elektronisch dataverkeer plaatsvindt, zodat Master IT bv geen aansprakelijkheid aanvaardt voor schade als gevolg van het gebruik van elektronisch dataverkeer als hulpmiddel bij de uitvoering van de opdracht.
13.5 Aan deze Algemene Voorwaarden is onze Privacy Policy gekoppeld. Bij het akkoord gaan met onze Algemene Voorwaarden, stem je er tevens mee in dat jouw gegevens verwerkt worden zoals beschreven in deze Privacy Policy.

14. Non-concurrentie

14.1 Het is Opdrachtgever verboden om trainers die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming dan wel uitvoering van een Opdracht werkzaamheden te laten verrichten zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Master IT.
14.2 Indien Opdrachtgever het bepaalde in lid 1 overtreedt dan verbeurt deze partij een direct opeisbare boete van € 2.000,– per dag dat de overtreding voortduurt, zulks onverminderd de verplichting tot het vergoeden van daadwerkelijk geleden schade voor zover deze de verbeurde boete overtreft.

15. Lesmateriaal

15.1 Alle trainingen inclusief het lesmateriaal behorende bij een Opdracht dient binnen één jaar afgenomen te worden. Hierna komt het recht op de training(en) te vervallen.

15.2 Opdrachtgever mag te allen tijde vervangers voor reeds ingeschreven cursisten aanwijzen. Indien er al lesmateriaal verstrekt is dan dient dit onderling overgedragen te worden aan de vervangende cursist. Het Infinity product vormt hierop een uitzondering en is persoonsgebonden.
15.3 Producten kunnen na uitlevering (van het lesmateriaal) niet meer geannuleerd worden. Tevens is er is na uitlevering van lesmateriaal geen restitutie meer mogelijk.

16. Wijziging algemene voorwaarden

16.1 Master IT is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De door Master IT gewijzigde algemene voorwaarden gelden jegens opdrachtgever vanaf dertig (30) dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan Master IT te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In het laatstbedoelde geval is opdrachtgever bevoegd de overeenkomst op te zeggen tegen het moment waarop de gewijzigde algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zouden worden, doch uitsluitend indien de wijziging een wezenlijke verzwaring van de voor opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen inhoudt. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.
16.2 Indien opdrachtgever tijdig te kennen heeft gegeven tegen de wijziging bezwaar te maken, zonder dat hij de overeenkomst bevoegdelijk heeft opgezegd, blijven de ongewijzigde algemene voorwaarden tussen partijen gelden totdat de opdracht is voltooid of de overeenkomst is beëindigd, doch niet langer dan zes (6) maanden vanaf het einde van de hiervoor genoemde termijn van dertig (30) dagen. Duurt de overeenkomst daarna voort, dan zijn daarop vanaf dat tijdstip de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing.

17. Toepasselijk recht en geschillen

17.1 Alle rechtsverhoudingen tussen Master IT en opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
17.2 Alle geschillen die ontstaan zullen, voor zover niet anders door de wet dringend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Eindhoven of ‘s-Hertogenbosch.

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Brabant onder nummer 17.17.95.63.

Klachtenprocedure

Samen vinden we een passende oplossing

Altijd een passende oplossing

Heb je een product gekocht bij Master IT training en hebben we niet voldaan aan je verwachtingen en heb je een klacht? Daar balen we net zo hard van als jij. We helpen je graag bij een passende oplossing!

Stuur je klacht per mail naar info@master-it.nl en we pakken het binnen 48 uur (op werkdagen) na het ontvangen van je klacht op. We registreren je klacht in ons systeem zodat de juiste afdeling met jouw probleem aan de slag kan. Niets is zo vervelend als van het kastje naar de muur gestuurd worden.

Vertrouwelijk behandeld

Je klacht behandelen wij vertrouwelijk en wordt bewaard voor een termijn van 2 jaar.

Binnen twee weken rond onze Customer Succes Manager je klacht af. Beloofd! Toch kan het soms voorkomen dat we deze termijn niet halen wegens onvoorziene omstandigheden. Hier zullen we je tijdig van op de hoogte stellen en een indicatie geven waarin we verwachten je klacht op te lossen.

Wat we onder afronden verstaan? Dat jij weer helemaal tevreden bent en we je klacht netjes hebben afgehandeld!

Last resort

Komen we er samen toch niet uit en wil je bezwaar maken? We verwachten het niet, maar je kan bezwaar aantekenen op een beslissing binnen onze klachtenprocedure. Dit geeft je de mogelijkheid om een beroep te doen bij de onafhankelijke derde, de Geschillencommissie.

De Geschillencommissie zal een oordeel vellen en een uitspraak doen dat voor ons allebei leidend is. Mocht dat in ons nadeel zijn zorgen we voor een snelle en keurige afhandeling van eventuele consequenties.